Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

· U bent met ingang van de datum van de ondertekening van deze overeenkomst een coaching traject aangegaan met een personal trainer van D Health Personal Training.

· Ingeval de overeenkomst wordt aangegaan door een minderjarige (<18jaar) dan wordt de overeenkomst ten blijke van goedkeuring mede ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

· Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

· D Health personal training is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van uw doelstellingen.

· De overeenkomst

· De overeenkomst gaat in op de 1ste training

· De factuur dient binnen 7dagen betaald te worden.

· Bij het voortijdig opzeggen van een abonnement of strippenkaart vindt geen restitutie plaats.

· Alle eventuele kosten, bij niet voldoen van de factuur, waaronder deurwaarder-advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door D Health Personal training worden gemaakt teneinde nakoming van verplichtingen van u te bewerkstellingen, komen ten laste van u.

· Bij verhindering dient u 24uur van te voren afgemeld te worden. Bij niet tijdig afmelden komt deze personal training te vervallen.

· Het lidmaatschap word zonder een schriftelijke berichtgeving stilzwijgend verlengt.

· Lidmaatschapsbepalingen

· D Health Personal training is bevoegd bij wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag naar haar oordeel, uw lidmaatschap in te trekken en u de toegang tot de Pt studio te ontzeggen.

· D Health Personal Training behoudt zich het recht om tarieven, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleent

· U dient zich te confirmeren aan de huisregels van D Health Personal training

· Het is niet mogelijk om gekochte strippen te retourneren.

· Aansprakelijkheid

· U dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent uw gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met D Health personal Training, medisch te laten keuren. U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor uw fysieke gesteldheid en dient de trainingsaanwijzingen van D Health Personal Training medewerkers op te volgen. D Health Personal Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten. Indien u niet bekend bent met bepaalde apparatuur en faciliteiten, dient u dit zelf kenbaar te maken. D Health Personal Training heeft er alles aan gedaan om eventuele schade en blessures te voorkomen.

· D Health Personal Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit het gebouw ontvreemd zijn, noch voor beschadigingen. Om hygiënische redenen is het niet toegestaan om goederen achter te laten in het gebouw.

· D Health Personal Training aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade door verlies of diefstal van kleding, waardevolle spullen, voertuigen of andere eigendommen bij D Health Personal training.

· Algemene bepalingen

· Het is mogelijk dat u telefonisch, per e-mail, schriftelijk of anderszins wordt benaderd, zodat D Health Personal training de mogelijkheid heeft om u gemotiveerd en betrokken te houden om uw gezondheidsdoelstellingen te (blijven) behalen

· Wet bescherming Persoonsgegeven

· D Health Personal Training geeft geen persoonsgegevens of medische gegevens aan derden zonder uw toestemming. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde computer.

 BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN?


06-20630620


 WIJ ZIJN BEREIKBAAR VAN MAANDAG T/M ZONDAG


 24/7 via WhatsAp